4 st BL29 + 2 st BL32

Universitetsbron, Malmö:
Till Electrocentralen och NCC fick vi leverera 6 st BL29 och 2 st BL32 till en av landets vackraste svängbroar.

Bakgrund
En förbindelse över Inre Hamnen har varit en förutsättning för exploatering av Västra Hamnen, Tillsammans med etableringen av Malmö Högskola på Universitetsholmen medför exploateringen av Västra Hamnen ett starkt ökat flöde av trafik till och från området. Förbindelsen över Inre Hamnen har även stor betydelse för trafiken i samband med de omfattande förändringar som kommer att ske i området kring Malmö Centralstation med anledning av Citytunnelns byggande.

Kortfattad teknisk beskrivning
Bron är utformad som en snedkabelbro med två pyloner. Öppningen av bron sker genom vridning. Totala längden av bron är 75 meter, med den rörliga delen närmast Skeppsbron. Pylonerna, som kablarna är inspända i, är 17 meter höga. När bron är öppen är den segelfria passagen 25 meter. Bron är 19 meter bred med en körbana med tre körfält och två gång- och cykelbanor. Bron är konstruerad i stål och den svängande delen vilar på en rund betongpelare. Den fasta delen av bron vilar på fyra pelare.

Broöppning för båtar
Öppningstiden för broöppning är angivna som krav i teknisk beskrivning med en totaltid för öppning till 180 sekunder (sek) och för stängning till 150 sek.Till detta skall då läggas tid för stopp av trafik på bron av såväl bil, gång- och cykeltrafikanter, båtpassagetid samt att öppning påbörjas före väntad bätpassage.Antagen tid med hänsyn tagen till allt detta medför en beräknad öppningstid på ca 9 min.